Stypendia


EUSP - European Urology Scholarship Programme


EUSP jest programem dotyczącym pracy naukowej w zakresie urologii - nauk podstawowych. Stypendium odbywa się w renomowanym ośrodku badawczym w Europie, trwa rok i przewiduje możliwość przedłużenia o rok kolejny.

Projekty weryfikowane przez Radę EUSP dostępne są online jak również podczas corocznych kongresów EAU. Kandydaci aplikują online wybierając interesujący ich projekt spośród wyszczególnionych na stronie. Warunki niezbędne do aplikacji: - aplikant musi być urologiem lub specjalizującym się w dziedzinie
- członkostwo w EAU co najmniej rok
- wiek do 40 r.ż.
- kandydat zainteresowany jest stanowiskiem akademickim
- aplikacja w języku angielskim

Deadline aplikacji – 25 luty i 30 września każdego roku

Po otrzymaniu aplikacji Rada EAU wybiera najlepszego kandydata do każdego projektu.

http://www.uroweb.org/education/scholarship/scholarship-s/


Firm farmaceutycznych, sprzętowych


DGU


Stypendium Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego


Niemieckie Towarzystwo Urologiczne (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie) istnieje od ponad 100 lat. Należy ono do najstarszych medycznych stowarzyszeń korporacyjnych na Świecie. Przewodniczy jemu corocznie wybierany Prezydent. Jednym z ważniejszych resortów DGU jest Resort Współpracy Międzynarodowej (Ressort Internationalle Beziehungen). W jego ramach działa, powołana w 1995 roku, Komisja Zachód-Wschód (West-Ost Kommission der DGU). Posiada ona fundusze przeznaczone na stypendia szkoleniowe dla adeptów i młodych urologów z Europy Środkowo-Wschodniej. Zwyczajowo szefem tej komisji jest przewodniczący Resortu Współpracy Zagranicznej DGU danej kadencji. Funkcję koordynatora Komisji z ramienia DGU sprawuje Andrea Chaya.

W 2003 roku decyzją ówczesnego Prezesa PTU Prof. Andrzeja Borówki zostałem oddelegowany do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego celem objęcia funkcji polskiego koordynatora. Zasadniczą sferą mojego działania jest przygotowywanie lekarzy z naszego kraju do ubiegania się o niemieckie stypendium i przygotowywanie ich do wyjazdów szkoleniowych do ośrodków urologicznych w Niemczech, a także reprezentowanie PTU podczas prac Komisji Zachód-Wschód.

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium oferowanego przez Niemieckie Towarzystwo Urologiczne powinny przesłać do mnie deklarację wyjazdu szkoleniowego (staż 1-3 miesięczny). Dla lekarzy z naszego kraju zarezerwowane są rocznie 2-3 stypendia. Uzależnione jest to od sytuacji finansowej Komisji Zachód-Wschód.

W podaniu (deklaracji) muszą znaleźć się następujące zapisy:

1. Adnotacja dotycząca zgody na wyjazd, podpisana przez Kierownika Kliniki, bądź Ordynatora Oddziału, w którym zatrudniony jest kandydat,
2. Uzasadnienie celu wyjazdu,
3. Dane dotyczące znajomości języków obcych,
4. Szczególne zainteresowania urologiczne i ewentualne osiągnięcia kandydata.

Proces uruchomienia funduszu stypendialnego przez Komisję Zachód-Wschód dla konkretnej osoby trwa kilka miesięcy. Dlatego też, aby uniknąć problemów związanych z organizacją pobytu oraz przepływem funduszy do konkretnej niemieckiej kliniki, wyjazd należy planować z rocznym wyprzedzeniem.

Wybór osób zakwalifikowanych do ubiegania się o niemieckie stypendium zależy od ilości deklaracji przesłanych do mnie do 31 grudnia roku poprzedzającego staż stypendialny (pocztą tradycyjną). Jeśli jest ich więcej niż przewidywanych miejsc stypendialnych, wyboru osób do ubiegania się o stypendium dokonuje komisja z PTU w składzie: prezes, skarbnik oraz koordynator Komisji Zachód-Wschód.

Po zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd szkoleniowy do Niemiec należy przesłać do 31 stycznia danego roku komplet dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium przez DGU, na podany poniżej adres koordynatora. Po sprawdzeniu dokumentów kandydata pod względem formalnym, zostaną one przesłane do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego. Odpowiedzi dotyczącej przyznania stypendium należy spodziewać się pod koniec marca danego roku.

Wartość stypendium to obecnie 1200 Euro na miesiąc (poprzednio 750 Euro). Kwota ta pokrywa koszty podróży, ubezpieczenie na wypadek konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech, koszty zakwaterowania oraz kieszonkowe. Koszty poniesione przez kandydata refundowane są przez DGU po jego przyjeździe do konkretnej kliniki.

Po odbyciu stażu stypendysta ma obowiązek opublikowania sprawozdania na łamach Przeglądu Urologicznego.

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o stypendium Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:

1. Podanie o stypendium do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego (odpowiedni formularz w języku niemieckim otrzyma kandydat po wstępnym zakwalifikowaniu). Warto dołączyć do podania ewentualne zaproszenie lub zgodę na staż Kierownika konkretnej niemieckiej Kliniki (nie jest to jednak niezbędne).
2. CV.
3. Ksero dyplomu ukończenia studiów medycznych.
4. Ksero prawa wykonywania zawodu.
5. Ksero dyplomu specjalizacyjnego (w przypadku posiadania specjalizacji).
6. Ksero dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy (w przypadku posiadania).
7. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o kandydacie.
8. Ksero paszportu lub dowodu osobistego.
9. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka niemieckiego lub angielskiego.
10. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
11. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia wydane przez specjalistę medycyny pracy.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki!

Inne dokumenty wymagane przez niektóre ośrodki urologiczne w Niemczech (po otrzymaniu stypendium należy nawiązać indywidualny kontakt z konkretną kliniką i ustalić, które z nich są niezbędne):

1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech. Polisa pokrywa oczywiście cały okres pobytu stażysty w Niemczech (wymagane zawsze, ale dopiero do okazania na miejscu w danej Klinice).
2. Test na HBS i anty-HCV (wymagane przez niektóre ośrodki).

Obecnie w związku z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę, wydawane uprzednio przez Konsulat Niemiecki w Warszawie. Wszystkie sprawy z tym związane załatwiane są w Niemczech przez kolegów z DGU. Pozwolenie na pracę w Niemczech w charakterze lekarza asystenta wymagane jest wówczas, jeżeli okres pobytu stypendysty w konkretnej klinice wynosi nieprzerwanie 3 miesiące. Jeśli jest on krótszy lub podzielony na miesięczne okresy, wówczas wymóg ten nie obowiązuje.

Warunkiem niezbędnym, który należy spełnić, aby otrzymać stypendium od Komisji Zachód-Wschód, jest wiek kandydata poniżej 40 r.ż. Jak widać, program skierowany jest jedynie do młodych lekarzy, zwłaszcza do osób ze specjalizacją, które mają już sprecyzowane zainteresowania. Ten ostatni wymóg nie jest warunkiem uzyskania stypendium (własne doświadczenia). Ponadto, preferowane są osoby znające język niemiecki.
Gorąco zachęcam młodych urologów oraz adeptów do skorzystania z oferty stypendialnej Komisji Zachód-Wschód. Zainteresowanych odsyłam również na strony internetowe DGU i PTU: www.urologenportal.de oraz www.pturol.org.pl i www.sau.pl .

Dane kontaktowe związane z programem stypendialnym DGU:

Delegat PTU do DGU (Koordynator Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego):

lek. med. Ireneusz Ostrowski
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Puławach
ul. Bema 1
24-100 Puławy
tel. (81) 886 42 91 wew. 267
fax.: (81) 887 71 32;
e-mail: irekostrowski@op.pl

25 sierpnia 2016

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIII Spotkaniu Sekcji Adeptów Urologii, które odbędzie się 30 września 2016 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
08 grudnia 2014

UWAGA - XII Spotkanie SAU 2015 – NOWY TERMIN
Informujemy że XII Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii odbędzie się w Warszawie w dniu13 czerwca 2015 roku. Więcej informacji podamy w późniejszym terminie.