Regulamin
Sekcji Adeptów Urologii (SAU)
Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU)

 1. Sekcja Adeptów Urologii (SAU) Polskiego Towarzystwa Urologicznego jest organizacją zrzeszającą lekarzy, którzy mają otwartą specjalizację w dziedzinie urologii. Sekcja Adeptów Urologii jest niezależną, non-profit, jednostką powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego (ZG PTU).
 2. Celem SAU jest:
  • poprawa jakości i równoważności kształcenia urologów,
  • aktywne uczestnictwo w kształtowaniu programów specjalizacyjnych i szkoleniowych,
  • aktywny udział adeptów w urologicznych spotkaniach naukowych,
  • promowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami urologicznymi,
  • wspieranie polskich adeptów w Europie,
  • udostępnianie członkom SAU wszelkich materiałów edukacyjnych podnoszących i sprawdzających ich wiedzę z zakresu urologii, a zwłaszcza przygotowujących do egzaminu specjalizacyjnego FEBU,
  • upowszechnianie wśród adeptów polskich i zagranicznych form kształcenia, w szczególności ofert stypendialnych, szkoleniowych, wymiany naukowej i innych wspomagających rozwój zawodowy i pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności.
 3. Uczestnictwo w SAU jest dobrowolne i bezpłatne. Warunkiem włączenia w poczet członków jest rejestracja w portalu SAU www.sau.pl oraz bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
 4. W skład SAU wchodzą członkowie zwyczajni PTU, którzy rozpoczęli specjalizację z urologii. Z chwilą uzyskania tytułu urologa automatycznie następuje wypisanie ich z sekcji. Byli członkowie SAU zachowują prawo dostępu do części edukacyjnej portalu www.sau.pl.
 5. Każdy członek SAU zobowiązany jest przestrzegać praw i obowiązków przewidzianych Statutem PTU.
 6. Członkowie SAU uzyskują obniżenie rocznej składki członkowskiej w PTU oraz obniżenie opłaty wpisowej w corocznym kongresie naukowym PTU.
 7. Spotkania członków SAU (zebranie SAU) odbywają się 2-krotnie:
  • podczas corocznego kongresu naukowego PTU na sesji SAU,
  • indywidualne spotkanie SAU w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.
 8. Spotkanie SAU obejmuje:
  • część naukową (wykłady, referaty, szkolenia, itp.)
  • część sprawozdawczo-wyborczą.
 9. W skład Zarządu SAU wchodzą:
  • Przewodniczący
  • Przewodniczący Elekt
  • Przewodniczący Senior
 10. Przewodniczący Elekt wybierany jest w tajnym głosowaniu podczas zebrania SAU na roczną kadencję, po zakończeniu której zostaje Przewodniczącym SAU. Przewodniczący SAU ustępujący staje się automatycznie na okres kadencji swojego następcy Przewodniczącym Seniorem.
 11. Członkowie Zarządu SAU wybierają dwóch reprezentantów w ESRU (European Society of Residents in Urology) - National Communication Officers (NCO).
 12. Reprezentanci SAU w ESRU zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach ESRU, m.in. w zebraniach roboczych ESRU. Zobowiązani są do zdania sprawozdania na koniec swojej kadencji.
 13. Prace Zarządu SAU wspierane są Zespołem SAU. Członkostwo w Zespole SAU jest dobrowolne i następuje po akceptacji Zarządu SAU.
 14. Zarząd SAU odpowiada przed Zarządem Głównym PTU, współpracując równocześnie z Zarządem ESRU.
 15. Zarząd SAU zobowiązany jest do zdania sprawozdania ze swojej działalności na koniec kadencji podczas zebrania SAU.
 16. Prace Zarządu SAU mogą być nadzorowane przez Komisję Rewizyjną, której skład i Przewodniczący są wybierani podczas zebrań SAU.
 17. Kandydaci do Zarządu SAU wybierani są spośród członków SAU.
 18. Z grona członków PTU, wybierany jest Opiekun SAU. Pełni on rolę mentora adeptów urologii i mecenasa spraw Sekcji.
 19. Podczas zebrania SAU członkowie SAU mogą zgłaszać honorowe członkostwo dla osób wybitnie zasłużonych w rozwoju SAU. Przyznanie członkostwa honorowego odbywa się w formie tajnego głosowania.
 20. Zarząd SAU reguluje sytuacje zwykłe nie objęte powyższym regulaminem, a w sytuacjach szczególnie istotnych dokonuje tego z porozumieniu z Zarządem Głównym PTU.


Regulamin SAU PTU przyjęty podczas 7 Spotkania SAU, Bydgoszcz, 6.11.2010r.
25 sierpnia 2016

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIII Spotkaniu Sekcji Adeptów Urologii, które odbędzie się 30 września 2016 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
08 grudnia 2014

UWAGA - XII Spotkanie SAU 2015 – NOWY TERMIN
Informujemy że XII Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii odbędzie się w Warszawie w dniu13 czerwca 2015 roku. Więcej informacji podamy w późniejszym terminie.